Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Twój coach & trener Na dół

Blog

02-01-2024

Jak określić cel badania?

Kwestionariusz do badań psychologicznych

Jeśli chcesz skonstruować kwestionariusz do badań na temat lęku, warto również skonsultować się z literaturą naukową, badaniami lub specjalistami w dziedzinie psychologii lub psychiatrii, aby zapewnić poprawność i trafność pytań oraz odpowiednią konstrukcję kwestionariusza.

Na początku kluczowe jest określenie celu badania.

Cel badania w kontekście lęku może być różnorodny i zależy od konkretnego zastosowania kwestionariusza. Oto kilka potencjalnych celów badawczych:

 1. Pomiar ogólnego poziomu lęku: Celem może być ocena ogólnego stopnia lęku u respondentów w celu określenia jego nasilenia w danej populacji.
 2. Badanie specyficznych objawów lękowych: Skoncentruj się na badaniu konkretnych objawów lękowych, takich jak niepokój, napady paniki, fobie czy obsesyjne myśli, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ich występowania i nasilenia.
 3. Identyfikacja czynników wyzwalających lęk: Spróbuj ustalić, jakie sytuacje, wydarzenia lub czynniki są głównymi źródłami lęku u badanej grupy, co pozwoli lepiej zrozumieć kontekst i przyczyny występowania lęku.
 4. Monitorowanie zmian w czasie: Możesz chcieć zbadać zmiany w poziomie lęku u danej grupy w różnych okresach czasu, aby zrozumieć dynamikę tych objawów.
 5. Ocena skuteczności interwencji: Jeśli kwestionariusz ma służyć do monitorowania postępów terapeutycznych, jego celem może być ocena skuteczności terapii lub interwencji zmierzających do redukcji lęku.
 6. Segmentacja populacji: W zależności od celów badania, możesz chcieć dokonać segmentacji populacji pod kątem różnych typów lęków, intensywności objawów, czy różnic indywidualnych.

Wybór konkretnego celu badania.

Wybór konkretnego celu badania zależy od kontekstu i celów badawczych. Jasno zdefiniowany cel pomoże w odpowiednim skonstruowaniu kwestionariusza oraz interpretacji uzyskanych danych.

Cele badania mogą być różnorodne i zależą głównie od tego, jaki aspekt lęku chcesz zbadać oraz jaki jest cel twojego badania. Poniżej znajdują się przykładowe cele, które mogą być realizowane poprzez kwestionariusz oceniający lęk:

 1. Ocena ogólnego poziomu lęku: Celem może być uzyskanie ogólnego zarysu na temat poziomu lęku w danej populacji lub grupie wiekowej.
 2. Identyfikacja specyficznych objawów lękowych: Badanie może skupić się na identyfikacji i ocenie konkretnej kategorii objawów lękowych, takich jak lęk społeczny, lęk separacyjny czy lęk wynikający z określonych sytuacji.
 3. Monitorowanie zmian w czasie: Kwestionariusz może służyć do śledzenia zmian w poziomie lęku u osób uczestniczących w terapii lub programie interwencji psychologicznej.
 4. Ocena skuteczności interwencji: Celem może być ocena efektywności określonej terapii lub programu leczenia w zmniejszaniu objawów lękowych.
 5. Porównanie grup: Badanie może mieć na celu porównanie poziomu lęku między różnymi grupami społecznymi, zawodowymi czy wiekowymi.
 6. Badanie skutków lęku: Celem może być zbadanie związku między lękiem a innymi zmiennymi, takimi jak funkcjonowanie społeczne, stan zdrowia czy jakość życia.
 7. Tworzenie profili lękowych: Badanie może skupić się na identyfikacji specyficznych profili lękowych, które mogą być istotne w diagnostyce i terapii.

Wybór konkretnego celu badania jest kluczowy, ponieważ będzie wpływał na konstrukcję i ukierunkowanie kwestionariusza oraz interpretację uzyskanych wyników.

Tworzenie kwestionariusza do identyfikacji profili lękowych

Tworzenie kwestionariusza do identyfikacji profili lękowych wymaga wnikliwego analizowania różnych aspektów lęku oraz jego przejawów. Poniżej znajduje się przykładowa próbka pytań, które mogą być wykorzystane w takim kwestionariuszu:

Ogólny poziom lęku:

 1. Jak często odczuwasz intensywne uczucie niepokoju lub lęku?
 2. Czy masz tendencję do łatwego wywoływania się w sobie uczucia lęku
 3. Jak często odczuwasz fizyczne objawy lęku, takie jak przyspieszone bicie serca, drżenie czy pocenie się?

Lęk społeczny:

 1. Jak często unikasz sytuacji społecznych ze względu na lęk?
 2. Czy lęk w sytuacjach społecznych wpływa na Twoje relacje z innymi ludźmi?
 3. Czy odczuwasz lęk w kontekście wykonywania zadań publicznych?

Lęk separacyjny:

 1. Czy odczuwasz niepokój lub lęk w sytuacjach oddzielenia od bliskich osób?
 2. Jak reagujesz na perspektywę rozstania się z bliskimi?
 3. Czy odczuwasz lęk, gdy jesteś osobno od osób, do których jesteś emocjonalnie przywiązany?

Lęk związany z zadaniami lub sytuacjami specyficznymi:

 1. Czy lękujesz się przed konkretnymi sytuacjami lub obowiązkami (np. jazda samochodem, wizyta u lekarza)?
 2. Jak często odczuwasz intensywne uczucie lęku przed zbliżającą się sytuacją lub zadaniem?
 3. Czy lęk ogranicza Twoją zdolność do wykonywania codziennych czynności?

Czas trwania i nasilenie lęku:

 1. Jak długo trwają Twoje epizody lęku?
 2. Jak bardzo intensywne są Twoje objawy lękowe?
 3. Jak często zdarzają Ci się epizody lęku?

Skutki lęku:

 1. Czy lęk wpływa na Twoje codzienne funkcjonowanie?
 2. Czy odczuwasz fizyczne objawy związane z lękiem, takie jak bóle głowy czy zaburzenia snu?
 3. Czy lęk wpływa na Twoje relacje społeczne i zawodowe?

Pamiętaj, że konstrukcja kwestionariusza do identyfikacji profili lękowych wymaga starannej analizy i zrozumienia różnorodnych aspektów lęku. Zaleca się także wstępne testowanie i weryfikację takiego kwestionariusza w badaniach pilotażowych, aby upewnić się, że jest on trafny i użyteczny w diagnostyce.

Ocena skuteczności interwencji terapii poznawczo-behawioralnej

Ocena skuteczności interwencji terapii poznawczo-behawioralnej może obejmować różne obszary, w tym zmiany w myśleniu, zachowaniu i funkcjonowaniu emocjonalnym. Poniżej znajduje się próbka pytań, które mogą być wykorzystane w kwestionariuszu do oceny efektywności takiej terapii:

 1. Ogólna ocena zmiany: a. Czy zauważyłeś/aś jakiekolwiek zmiany w swoim sposobie myślenia od rozpoczęcia terapii? b. Czy terapia pomogła Ci w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami stresującymi?
 2. Zmiany w myśleniu: a. Czy terapia pomogła Ci zidentyfikować myśli negatywne i zmienić je na bardziej pozytywne? b. Czy nauczyłeś/aś się technik radzenia sobie z natrętnymi myślami lub lękiem?
 3. Zmiany w zachowaniu: a. Czy wprowadziłeś/aś jakieś zmiany w swoim codziennym zachowaniu od rozpoczęcia terapii? b. Czy terapia pomogła Ci w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi dla Ciebie?
 4. Kontrola emocji: a. Czy potrafisz teraz lepiej kontrolować swoje emocje? b. Czy terapia pomogła Ci w redukcji uczucia lęku lub depresji?
 5. Ocena relacji interpersonalnych: a. Czy terapia wpłynęła na Twoje relacje z innymi ludźmi? b. Czy nauczyłeś/aś się skuteczniej komunikować i radzić sobie w relacjach z innymi?
 6. Stopień satysfakcji z terapii: a. Jak oceniasz efektywność terapii poznawczo-behawioralnej na skali od 1 do 10? b. Czy terapia spełniła Twoje oczekiwania?

Pamiętaj, że skuteczność terapii może być różnie odczuwana przez pacjentów, dlatego ważne jest uwzględnienie różnorodnych obszarów zmian i subiektywnego odczucia uczestników. Dodatkowo, feedback od pacjentów w postaci opinii i komentarzy może być cennym źródłem informacji na temat skuteczności interwencji terapeutycznej.

Badanie skutków lęku w kontekście jego związku z innymi zmiennymi.

Badanie skutków lęku w kontekście jego związku z innymi zmiennymi może być istotne dla zrozumienia wpływu lęku na różne obszary życia jednostki. Oto kilka obszarów, które mogą być badane w kontekście skutków lęku:

 1. Funkcjonowanie społeczne:
  • Jak lęk wpływa na relacje interpersonalne i zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych?
  • Czy istnieje związek między nasileniem lęku a uczestnictwem w życiu społecznym?
 2. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego:
  • Jak lęk wpływa na stan zdrowia fizycznego, takie jak poziom stresu czy dolegliwości somatyczne?
  • Czy istnieje związek między nasileniem lęku a stanem zdrowia psychicznego, takim jak depresja czy zaburzenia snu?
 3. Jakość życia:
  • Jak lęk wpływa na ogólną jakość życia?
  • Czy istnieje związek między poziomem lęku a satysfakcją z życia codziennego?

Badanie tych aspektów może obejmować wykorzystanie kwestionariuszy oceniających lęk w połączeniu z narzędziami do pomiaru funkcjonowania społecznego, stanu zdrowia lub jakości życia. Takie badania pozwalają na lepsze zrozumienie wpływu lęku na życie jednostki oraz mogą dostarczyć istotnych informacji dla terapeutów i badaczy zajmujących się obszarem zdrowia psychicznego.

Konstruując kwestionariusz do badań dołącz tabelę sprawdzającą.

Tabela do kwestionariusza.

PytanieOdpowiedź
Jaki jest cel badania?
Określ, jaki aspekt lęku chcesz zbadać i jakie informacje chcesz uzyskać poprzez kwestionariusz.
 
W jaki sposób sprawdziłaś/ eś wiarygodność i rzetelność kwestionariusza?
Upewnij się, że pytania w kwestionariuszu są spójne, jasne i mogą być jednoznacznie zrozumiane przez respondentów. Testuj kwestionariusz pod kątem rzetelności i powtarzalności wyników.
 
Jaki jest format odpowiedzi?
Dobierz odpowiednią skalę odpowiedzi, np. skalę Likerta od 1 do 5 lub od 1 do 7, gdzie respondenci oceniają stopień zgody ze stwierdzeniem.
 
Jaki jest kontekst badania?
Ustal kontekst, w jakim przeprowadzasz badanie oraz grupę docelową, dla której przeznaczony jest kwestionariusz.
 
Jak sprawdziłaś/ eś Etykę badań?
Czy pytania są odpowiednie i niezakłócone przez subiektywne przekonania. Uważnie przemyśl, jakie pytania zadajesz, aby nie naruszać prywatności lub niepokoić respondentów.
 
Podaj z jakich źródeł korzystałaś/ eś przy konstruowaniu kwestionariusza